Το ΕΚΔΔΑ

υλοποιεί δράσεις συνεχιζόμενης κατάρτισης και παραγωγής στελεχών ταχείας εξέλιξης και
προωθεί την έρευνα, την τεκμηρίωση και την καινοτομία σε όλα τα πεδία ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης

Ημερίδες/ΔιημερίδεςΚαινοτόμα εργαστήριαΕργαστήρια ανοιχτής συμμετοχικής διακυβέρνησηςΆλλες εκδηλώσεις