Το ΕΚΔΔΑ

υλοποιεί δράσεις συνεχιζόμενης κατάρτισης και παραγωγής στελεχών ταχείας εξέλιξης και
προωθεί την έρευνα, την τεκμηρίωση και την καινοτομία σε όλα τα πεδία ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης

Η Ανοικτή Διακυβέρνηση συνδυάζει πολιτικά και τεχνολογικά χαρακτηριστικά. Βασίζεται σε ένα πλαίσιο πολιτικών αρχών όπως η διαφάνεια, η διαβούλευση, η λογοδοσία και η αποκέντρωση. Αξιοποιώντας την τεχνολογία, ο δικτυακός τόπος OpenGov ανταποκρίνεται στην ανάγκη των πολιτών για πληροφόρηση, για αξιοκρατία και για συμμετοχή στη διαδικασία διαμόρφωσης των αποφάσεων, μέσω διαβουλεύσεων σε νομοθετικές και  κανονιστικές πράξεις πολιτικής. Ειδικότερα, με την αξιοποίηση εφαρμογών και εργαλείων ανοικτού κώδικα, αναρτώνται προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις μετακλητών του δημοσίου τομέα, καθώς και τα σχέδια νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων που τίθενται σε δημόσια διαβούλευση κ.λπ.

Το ΕΚΔΔΑ έχει τη θεσμική ευθύνη για τη διαχείριση και ανάρτηση του υλικού στο διαδικτυακό τόπο OpenGov. Το Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής της Διεύθυνσης Αποδοτικότητας Πιστοποίησης και Νέων Τεχνολογιών του ΕΚΔΔΑ μεριμνά για την καλή λειτουργία, διαχείριση και τεχνική υποστήριξη του διαδικτυακού τόπου OpenGov και, παράλληλα, παρέχει την αναγκαία τεχνογνωσία στους δημόσιους φορείς για την καλύτερη αξιοποίηση της πλατφόρμας. Οι αναρτήσεις στην ηλεκτρονική αυτή πύλη των δημόσιων διαβουλεύσεων, των Προσκλήσεων Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση φορέων σε διάφορους τομείς της Κυβέρνησης και του λοιπού υλικού συμβάλλουν στην υποστήριξη των αρχών της διαφάνειας και της λογοδοσίας, που αποτελούν κύρια χαρακτηριστικά της Ανοιχτής Διακυβέρνησης.