Ινστιτούτο Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Καινοτομιών

Τεκμηρίωση, Έρευνα και Πληροφορία για μια Σύγχρονη Δημόσια Διοίκηση στην υπηρεσία του Πολίτη

Το ITEK στο πλαίσιο των δράσεών του αναπτύσσει σχέσεις συνεργασίας και διοργανώνει κοινές δράσεις με φορείς αντίστοιχης στόχευσης διεθνώς. Επιδίωξη είναι η αλληλεπίδραση που θα επιτρέψει τη μεταφορά τεχνογνωσίας, πρότυπων και επιτυχημένων δράσεων και θα διευκολύνει την πιθανή εφαρμογή τους στην ελληνική Διοίκηση. Παράλληλα, εξετάζει προσκλήσεις και προτάσεις διεθνών φορέων για έργα και διερευνά τη δυνατότητα συνεργασίας των φορέων αυτών με το ΕΚΔΔΑ.