Ινστιτούτο Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Καινοτομιών

Τεκμηρίωση, Έρευνα και Πληροφορία για μια Σύγχρονη Δημόσια Διοίκηση στην υπηρεσία του Πολίτη

Η Βιβλιοθήκη του ΕΚΔΔΑ εξειδικεύεται σε όλα τα σχετιζόμενα με τη Δημόσια Διοίκηση γνωστικά πεδία και επιστημονικά αντικείμενα.

Τα πεδία και αντικείμενα που κατά κύριο λόγο καλύπτει είναι τα ακόλουθα:

 • Δημόσια Διοίκηση – Τοπική Αυτοδιοίκηση
 • Μάνατζμεντ
 • Περιβάλλον
 • Πολιτική Επιστήμη
 • Δίκαιο
 • Διεθνείς σχέσεις
 • Οικονομία
 • Κοινωνική πολιτική
 • Εκπαίδευση

Η συλλογή αποτελείται από βιβλία, περιοδικά και εφημερίδες. Η βιβλιοθηκονομική επεξεργασία και οι λειτουργίες της Βιβλιοθήκης υποστηρίζονται από το ολοκληρωμένο πρόγραμμα OpenAbekt του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης.

Η Βιβλιοθήκη του ΕΚΔΔΑ είναι μέλος του Δικτύου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών και μετέχει στη διαδικασία διαδανεισμού άρθρων και περιοδικών.

Επίσης, στις αρμοδιότητές της εντάσσονται:

 1. Η ανάπτυξη και τεκμηρίωση του υλικού του Ψηφιακού Αποθετηρίου Διοικητικής Γνώσης
 2. Η μέριμνα για τη διασφάλιση της ελεύθερης πρόσβασης των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, φορέων του ιδιωτικού τομέα, καθώς και ιδιωτών σε μελέτες, έρευνες και στατιστικά δεδομένα
 3. Ο συνεχής εμπλουτισμός της συλλογής της με βιβλία και περιοδικά, σε αντικείμενα επιστημονικού ενδιαφέροντος του ΕΚΔΔΑ
 4. Η επιμέλεια της συγκέντρωσης, καταγραφής και αρχειοθέτησης του εκπαιδευτικού υλικού το οποίο παράγεται για τις ανάγκες της υλοποίησης των προγραμμάτων του ΕΚΔΔΑ και των τελικών εργασιών των σπουδαστών της ΕΣΔΔΑ
 5. Η συνεργασία με Βιβλιοθήκες, με Κέντρα Ερευνών, Μελετών ή Τεκμηρίωσης, με Οργανισμούς και Ιδρύματα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό που ασχολούνται με τη συλλογή, ταξινόμηση και την τήρηση στοιχείων και δεδομένων που ενδιαφέρουν το ΕΚΔΔΑ