Ινστιτούτο Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Καινοτομιών

Τεκμηρίωση, Έρευνα και Πληροφορία για μια Σύγχρονη Δημόσια Διοίκηση στην υπηρεσία του Πολίτη

Το ΙΤΕΚ είναι αρμόδιο για την εκπόνηση ερευνών-μελετών και την παραγωγή εκδόσεων, αυτοτελώς ή με ανάθεση, ύστερα από έγκριση των αρμοδίων οργάνων.

Πρωταρχική επιδίωξη του ΙΤΕΚ είναι να διερευνήσει, με επιστημονικά κριτήρια και μεθόδους, ζητήματα που αφορούν την οργανωτική δομή και την αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης, τον καλύτερο σχεδιασμό και την αποτελεσματικότερη υλοποίηση των δημόσιων πολιτικών και των διαρθρωτικών παρεμβάσεων.

Ανάλογη σημασία αποδίδεται επίσης στην παρακολούθηση, καταγραφή και αξιοποίηση καινοτομικών μεθόδων, βέλτιστων πρακτικών, διαδικασιών και προσεγγίσεων που καταγράφονται τόσο στην ελληνική Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση όσο σε διεθνές επίπεδο.

Ζητούμενο είναι να εφαρμόζονται ολοένα και περισσότερες καινοτομικές μέθοδοι για την βελτίωση της συνοχής και της λειτουργικής ικανότητας του ευρύτερου δημόσιου τομέα καθώς και για την αντιμετώπιση φαινομένων δυσλειτουργίας, ιδιαίτερα σε τομείς όπου διαπιστώνεται χαμηλός βαθμός ικανοποίησης των πολιτών από τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Ο ερευνητικός σχεδιασμός του ΙΤΕΚ υλοποιείται με τη συμμετοχή και συνεργασία του επιστημονικού προσωπικού όλων των Μονάδων του ΕΚΔΔΑ καθώς και μέσω συνεργιών και δικτύωσης με ερευνητικούς φορείς της χώρας που δραστηριοποιούνται σε αντίστοιχα πεδία.