Διακηρύξεις Προμηθειών

Πρόσκληση υποβολής προσφορών παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών

Το ΕΚΔΔΑ διαθέτει πρότυπο ISO 9001:2008, αναφορικά με τις ακόλουθες δραστηριότητες: Σχεδιασμός, Διαχείριση και Παροχή Υπηρεσιών Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης. Προκειμένου για την προσαρμογή στο νέο διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, θα απαιτηθεί η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για τον ανασχεδιασμό των Διεργασιών / Διαδικασιών του ΕΚΔΔΑ.

Κατόπιν αυτού καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τις προσφορές τους σε κλειστό φάκελο έως και την Πέμπτη 07/03/2019 στο Πρωτόκολλο (1ος όροφος, γραφείο 107, ώρες λειτουργίας 09.00-15.00).

Πρόσκληση