Διακηρύξεις Προμηθειών

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια συστήματος αδιάλειπτης παροχής ρεύματος (UPS) και των σχετικών εργασιών τοποθέτησης και θέσης σε λειτουργία του.

Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. στο πλαίσιο των αναγκών λειτουργίας του και προκειμένου να λειτουργεί απρόσκοπτα το νέο Κέντρο Δεδομένων (ComputerRoom) που βρίσκεται στον 1ο όροφο του κτιρίου, χρειάζεται να προβεί στην  προμήθεια συστήματος αδιάλειπτης παροχής ρεύματος (UPS). Ο ανάδοχος θα πρέπει να φροντίσει και για τις σχετικές εργασίες τοποθέτησης και θέσης σε λειτουργία του νέου συστήματος UPS. Κατόπιν αυτού καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τις προσφορές τους σε κλειστό φάκελο έως και  τη Δευτέρα 29/01/2018 στο Πρωτόκολλο (1ος όροφος, γραφείο 107, ώρες λειτουργίας 09.00-15.00).

Προϋπολογισμός

Έως επτά χιλιάδες διακόσια εξήντα ευρώ (7.260,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (24%), με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς.

 

Πρόσκληση