Διακηρύξεις Προμηθειών

Πρόσκληση συμμετοχής σε διαδικασία διαβούλευσης για το έργο με τίτλο «Προγράμματα κατάρτισης, ανάπτυξης δεξιοτήτων, ενδυνάμωσης από πιστοποιημένες δομές επαγγελματικής κατάρτισης»

Το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) προβαίνει σε διενέργεια δεύτερης Προκαταρκτικής Διαβούλευσης επί του τεύχους Διακήρυξης Ανοιχτού Διαγωνισμού άνω των ορίων για τη σύναψη Συμφωνίας-Πλαίσιο για το έργο με τίτλο «Προγράμματα κατάρτισης, ανάπτυξης δεξιοτήτων, ενδυνάμωσης από πιστοποιημένες δομές επαγγελματικής κατάρτισης» και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς σε ανοιχτή, μη δεσμευτική συμμετοχή στη διαδικασία διαβούλευσης για την κατάθεση προτάσεων/παρατηρήσεων επί του Τεύχους Διακήρυξης.

Η διαδικασία διαβούλευσης θα διεξαχθεί μέσω του Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ στην ηλεκτρονική διεύθυνση Διαβουλεύσεις – Διαβουλεύσεις (eprocurement.gov.gr), για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την ανάρτηση του τεύχους διακήρυξης στο ΕΣΗΔΗΣ προς Διαβούλευση.

ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ : 23DIAB000025652 Προβολή Στοιχείων Διαβούλευσης – Διαβουλεύσεις (eprocurement.gov.gr)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΥΠ3 SUB4 16972 TAA 1_12-2023

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_ΕΙΣΗΓΗΣΗ 1_ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_12_2022 TΕΛΙΚΟ