Διακηρύξεις Προμηθειών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης με αντικείμενο την τεχνολογική και τεχνική αναβάθμιση των δύο αμφιθεάτρων του κτιρίου της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΕΚΔΔΑ

Το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης προτίθεται να προβεί στην σύναψη σύμβασης με αντικείμενο την τεχνολογική και τεχνική αναβάθμιση των δύο αμφιθεάτρων του κτιρίου της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΕΚΔΔΑ, σύμφωνα με τα ισχύοντα πρωτόκολλα και ISO, για την κάλυψη των εκδηλώσεων του ΕΚΔΔΑ.

Για το λόγο αυτό, απευθύνει πρόσκληση στους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να καταθέσουν την προσφορά τους μέχρι την Παρασκευή  7 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 15:00, σε κλειστό σφραγισμένο  φάκελο, στο Πρωτόκολλο της Υπηρεσίας μας, Πειραιώς 211, Ταύρος 17778, 1ος όροφος.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΓΙΑ_ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ_ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ_21PROC009869199