Διακηρύξεις Προμηθειών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΕΚΔΔΑ

Το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης ( Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) στο πλαίσιο των αναγκών λειτουργίας του και προκειμένου να αποκαταστήσει βλάβες και να αντιμετωπίσει έκτακτες ανάγκες που προκύπτουν στον ηλεκτρολογικό εξοπλισμό που διαθέτει,  χρειάζεται να προβεί στην προμήθεια του αναγκαίου ηλεκτρολογικού υλικού, με τη διαδικασία απευθείας ανάθεσης και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Κατόπιν αυτού καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τις προσφορές τους σε κλειστό φάκελο έως και  την  11/02/2021,  στο Πρωτόκολλο (1ος όροφος, γραφείο 107, ώρες λειτουργίας 09.00-15.00).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ_2021