Διακηρύξεις Προμηθειών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης με αντικείμενο την προμήθεια εξοπλισμού για την Υλικοτεχνική υποδομή του ΕΚΔΔΑ για την υποστήριξη και ανάπτυξη της λειτουργίας του ΙΤΕΚ (Υποέργο 4)

Το ΕΚΔΔΑ προτίθεται να προβεί στην σύναψη σύμβασης με αντικείμενο την προμήθεια εξοπλισμού υποστήριξης και ανάπτυξη της λειτουργίας του ΙΤΕΚ (Υποέργο 4) στα πλαίσια της Πράξης «Δράσεις του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. για την υποστήριξη και ανάπτυξη της λειτουργίας του ΙΤΕΚ», σύμφωνα με την συνημμένη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΙΤΕΚ_29-7-2022 ορθή επανάληψη-22PROC011077056