Διακηρύξεις Προμηθειών

Παράταση της προθεσμίας υποβολής προσφορών και μετάθεση της ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης του διεθνούς, ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης 2331/26-04-2023 (ΑΔΑΜ: 23PROC012556936) και με συστημικό Αύξοντα Αριθμό ΕΣΗΔΗΣ: 191387, για τη σύναψη Συμφωνίας – Πλαίσιο για το έργο: «Υπηρεσίες υλοποίησης προγραμμάτων κατάρτισης, ανάπτυξης δεξιοτήτων, ενδυνάμωσης από πιστοποιημένες δομές επαγγελματικής κατάρτισης»

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 5316/24-5-2023 απόφασης του Δ.Σ. του ΕΚΔΔΑ και των σχετικών αιτημάτων, που υποβλήθηκαν στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού μέσω της επικοινωνίας στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, σας ενημερώνουμε ότι αποφασίστηκε η παράταση της προθεσμίας υποβολής προσφορών και η μετάθεση της ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης του διεθνούς, ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης 2331/26-04-2023 (ΑΔΑΜ: 23PROC012556936) και με συστημικό Αύξοντα Αριθμό ΕΣΗΔΗΣ: 191387, για τη σύναψη Συμφωνίας – Πλαίσιο για το έργο: «Υπηρεσίες υλοποίησης προγραμμάτων κατάρτισης, ανάπτυξης δεξιοτήτων, ενδυνάμωσης από πιστοποιημένες δομές επαγγελματικής κατάρτισης».

Συγκεκριμένα οι νέες ημερομηνίες ορίζονται ως εξής:

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ

12/06/2023 ημέρα Δευτέρα

και ώρα 15.00

13/06/2023 ημέρα Τρίτη

και ώρα 11.00 π.μ.

 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ_6ΑΥΓ4691Φ0-5ΑΝ