Νέα – Ανακοινώσεις, ΕΣΔΔΑ

Ολοκλήρωση του 27ου Εισαγωγικού Διαγωνισμού της ΕΣΔΔΑ (Ά Στάδιο)

ΕΚΔΔΑ

Με απόλυτη επιτυχία διεξήχθη ο 27ος Εισαγωγικός Διαγωνισμός της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Α’ Στάδιο) στις εγκαταστάσεις του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου) από 03 έως 05 Ιουλίου 2020.

Το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων μερίμνησαν για την πιστή εφαρμογή και τήρηση όλων των πρωτοκόλλων του ΕΟΔΥ για την ασφαλή διεξαγωγή του διαγωνισμού καθώς και για την άρτια οργάνωση της διαδικασίας με τρόπο που να ανταποκρίνεται στο ακέραιο, στο κύρος και την αξιοπιστία του διαγωνισμού.

Παρατίθεται πίνακας με τον αριθμό συμμετεχόντων ανά εξεταζόμενο μάθημα:

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ           .
(03/07/2020)
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
(04/07/2020)
ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
(05/07/2020)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 1478 1420 1323