Νέα – Ανακοινώσεις, Ημερίδες, Συνεργασίες, ΙΝΕΠ, ΕΚΔΔΑ

Νέος κύκλος επιμορφωτικών προγραμμάτων πιστοποίησης του ΕΚΔΔΑ για τους Εσωτερικούς Ελεγκτές του Δημόσιου Τομέα

ΕΚΔΔΑ

 Το Υπουργείο Εσωτερικών και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης προχωρούν στην υλοποίηση του επόμενου κύκλου για το νέο επιμορφωτικό πρόγραμμα πιστοποίησης σε εφαρμογή του ν. 4795/2021 για τους Εσωτερικούς Ελεγκτές του Δημόσιου Τομέα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Την Δευτέρα 17/1/2022 πραγματοποιείται η έναρξη του πέμπτου επιμορφωτικού προγράμματος.

Δεκτές θα γίνονται οι αιτήσεις που θα υποβληθούν έως τις 9/1/2022.

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην ενδυνάμωση και πιστοποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των επαγγελματιών του δημοσίου τομέα σχετικά με τα δομικά στοιχεία και τις επιμέρους λειτουργίες του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου με έμφαση στη δραστηριότητα και την αποστολή των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου. Η δομή του προγράμματος αποτελεί προϊόν συνεργασίας με τους κύριους ελεγκτικούς φορείς και ινστιτούτα της χώρας μας, προκειμένου να διαμορφωθεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα βάσει της εθνικής νομοθεσίας και των διεθνών ελεγκτικών προτύπων και πρακτικών, προσαρμοσμένο στα χαρακτηριστικά της δημόσιας διοίκησης.

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα «Πιστοποίηση Ελεγκτικής Επάρκειας Εσωτερικού Ελεγκτή Δημόσιου Τομέα» απευθύνεται στους/στις μόνιμους/μόνιμες υπαλλήλους των Φορέων του Δημόσιου Τομέα που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Μέρους Α΄ του ν. 4795/2021, στους/στις απασχολούμενους/απασχολούμενες σε αυτούς με συμβάσεις απασχόλησης ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, στο ένστολο προσωπικό και στο ειδικό επιστημονικό προσωπικό των Φορέων αυτών.

Τα στελέχη που επιθυμούν να συμμετέχουν στα ανωτέρω εκπαιδευτικά προγράμματα καλούνται, εφόσον δεν είναι ήδη εγγεγραμμένα,  να εγγραφούν προηγουμένως στην ηλεκτρονική υπηρεσία συμμετοχής σε επιμορφωτικά προγράμματα του ΕΚΔΔΑ, https://online.ekdd.gr/OnlineWeb να επιλέξουν και να αιτηθούν από τον Τομέα «Δημόσια Διοίκηση & Διακυβέρνηση» το πρόγραμμα:

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα πιστοποίησης μπορείτε να απευθυνθείτε στο email: hdionatos@ekdd.gr ή στο τηλέφωνο επικοινωνίας: 213 1306 441.