Νέα – Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Συνεργασίες, ΙΝΕΠ, ΕΣΔΔΑ, ΕΚΔΔΑ, Διεθνείς Συνεργασίες

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η ημερίδα του ΙΤΕΚ/ΕΚΔΔΑ για την Αξιολόγηση της εφαρμογής του Ν.4412/16 περί δημοσίων συμβάσεων

ΕΚΔΔΑ

Την Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2022, το Ινστιτούτο Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Καινοτομιών (ΙΤΕΚ) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ), διοργάνωσε ημερίδα με τίτλο:

« Η Αξιολόγηση της εφαρμογής του νόμου 4412/16 περί δημοσίων συμβάσεων, έργων και προμηθειών από τις αναθέτουσες αρχές και του βαθμού εξοικείωσης του αρμόδιου προσωπικού με τις προβλεπόμενες από το νόμο διαδικασίες »

Την εκδήλωση τίμησαν με τον χαιρετισμό τους ο Γ.Γ. Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Σωτήρης Αναγνωστόπουλος, η Αναπληρώτρια του Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ) κα Αλεξάνδρα Ρογκάκου, η Πρόεδρος της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) κα Ανδρονίκη Θεοτοκάτου και ο Πρόεδρος της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών κ. Παναγιώτης Δανιάς.

Η Πρόεδρος του ΕΚΔΔΑ δρ. Παρασκευή Δραμαλιώτη, στον χαιρετισμό της κατά την έναρξη της ημερίδας, αρχικά αναφέρθηκε στην συνεχή προσπάθεια του ΕΚΔΔΑ για την στοχευμένη σύνδεση της παρεχόμενης εκπαίδευσης με την εφαρμογή των προωθούμενων δημόσιων πολιτικών. Σε αυτό το πλαίσιο, σύμφωνα με την κα Δραμαλιώτη, το ΕΚΔΔΑ ενέταξε  στον προγραμματισμό του μελετητικού έργου που υλοποιεί, μία μελέτη που επιχείρησε να αποτιμήσει την εφαρμογή του νόμου για τις δημόσιες συμβάσεις από τις αναθέτουσες αρχές, καθώς και τον βαθμό εξοικείωσης του προσωπικού με τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Κλείνοντας η Πρόεδρος του ΕΚΔΔΑ ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «Το ΕΚΔΔΑ θα συνεχίσει να αφουγκράζεται τις ανάγκες της διοίκησης και θα αναλαμβάνει πρωτοβουλίες στοχεύοντας στην αποδοτική εφαρμογή των πολιτικών ενός συγχρόνου επιτελικού κράτους».

Ο Γ.Γ. Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Σωτήρης Αναγνωστόπουλος στον χαιρετισμό που απηύθυνε ανέφερε αρχικά ότι ο νόμος 4412/16 είναι συνυφασμένος με τις δημόσιες συμβάσεις και εισήγαγε στο ελληνικό δίκαιο ενωσιακές οδηγίες μεταφέροντας νέα εργαλεία για τις δημόσιες συμβάσεις όπως είναι η Συμφωνία Πλαίσιο, κάτι που δεν υπήρχε στο ελληνικό δίκαιο στο παρελθόν. Υπογράμμισε επίσης ότι ο νόμος κωδικοποιεί το νομοθετικό πλαίσιο που ήταν προβληματικό πριν το 2016 λόγω πολυδιάσπασης νομοθετημάτων. Δεν παρέλειψε να αναφερθεί στην αναγκαιότητα συνεχούς εκπαίδευσης των υπαλλήλων στο πεδίο των δημοσίων συμβάσεων καθώς και στην ανάπτυξη ενός διακριτού κλάδου αποτελεσματικών στελεχών που θα επιμορφώνονται διαρκώς σε τεχνοκρατικό επίπεδο.

Κατά τον χαιρετισμό που απηύθυνε η Αναπληρώτρια του Διοικητή της ΕΑΔ και Επικεφαλής της Μονάδας Επιθεωρήσεων & Ελέγχων, κα. Αλεξάνδρα Ρογκάκου αναφερόμενη στο νόμο 4412/2016 και στο πολύπλοκο περιβάλλον των δημοσίων συμβάσεων, που πολλές φορές μπορεί να δημιουργηθεί η «ευκαιρία» εστιών διαφθοράς, επισήμανε τη σημαντικότητα της δημιουργίας ενός ενιαίου νομοθετήματος στον δημόσιο τομέα και την κατάργηση επτά επί τω συνόλω διαφορετικών νομοθετημάτων. Όπως είπε, οι διαδικασίες γίνονται ταχύτερες, καταργήθηκε πληθώρα δικαιολογητικών συμμετοχής και προβλέφθηκε η μείωση του χρόνου της διαδικασίας δημοπράτησης. Παράλληλα με το νέο νόμο εισήχθησαν νέες ηλεκτρονικές τεχνικές και αδιάβλητες διαδικασίες με στόχο τη μείωση του χρόνου απασχόλησης των εμπλεκομένων υπαλλήλων.

Η Πρόεδρος της ΕΑΑΔΗΣΥ κα Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, κατά την ομιλία της, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι στόχος του ρυθμιστικού πλαισίου που διέπει τις  δημόσιες συμβάσεις είναι η εφαρμογή ενιαίων κανόνων και αρχών για την καλύτερη κατανομή των οικονομικών πόρων και την ορθολογική χρήση του δημόσιου χρήματος ώστε να διασφαλίζεται ότι οι δημόσιες αρχές θα αποκτούν υψηλής ποιότητας προϊόντα και υπηρεσίες στην πλέον συμφέρουσα τιμή.

Ο Πρόεδρος της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών κ. Παναγιώτης Δανιάς κατά τον χαιρετισμό του ανάφερε αρχικά ότι ο νόμος είναι επιτυχής και έχει ενσωματωθεί στην λειτουργία των διοικητικών δικαστηρίων. Σημείωσε επίσης, ότι ο νομοθέτης της Ε.Ε, έλαβε υπόψη τις 25 χώρες μέλη με διαφορετικά δικαστικά και διοικητικά σχήματα επιχειρώντας μια προσπάθεια ομογενοποίησης, σε ένα ενιαίο πλέγμα ρυθμίσεων, με στόχο τη σύναψη συμβάσεων με διαφάνεια.

Την ημερίδα τίμησαν με την συμμετοχή τους εκλεκτοί ομιλητές και ομιλήτριες και από τη συζήτηση που ακολούθησε εξήχθησαν πολύτιμα συμπεράσματα.