Διακηρύξεις Προμηθειών

Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών στα πλαίσια της υπ’ αριθμ. 2331/26-04-2023 διακήρυξης για τη σύναψη Συμφωνίας – Πλαίσιο για το έργο: «Υπηρεσίες υλοποίησης προγραμμάτων κατάρτισης, ανάπτυξης δεξιοτήτων, ενδυνάμωσης από πιστοποιημένες δομές επαγγελματικής κατάρτισης» (Αρ. ΕΣΗΔΗΣ: 191387)

Σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν σχετικών αιτημάτων σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 5316/24-5-2023 απόφαση του Δ.Σ./Ε.Κ.Δ.Δ.Α (ΑΔΑ: 97ΠΒ4691Φ0-ΤΡΚ) εγκρίθηκε η παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

Παραλαβή γνωστοποίησης στην Ε.Ε.Ε.Ε.: ENOTICES-ECAS_n00cppwl/2023-083292.

Η οριστικοποίηση της ανωτέρω τροποποίησης θα πραγματοποιηθεί στις 26/05/2023 και πριν της ώρας 15.00.