Νέα – Ανακοινώσεις, ΕΣΔΔΑ

ΕΣΔΔΑ: 1η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Β΄ Ειδική Φάση 26ης Εκπαιδευτικής Σειράς Ε.Σ.Δ.Δ.Α

ΕΚΔΔΑ

Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) απευθύνει στα ενταγμένα Μέλη του Μητρώου Κύριου Διδακτικού Προσωπικού, Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ανάθεση διδακτικού έργου, το οποίο θα αφορά σε μαθήματα και εργαστήρια της Β’ Ειδικής Φάσης Σπουδών της ΚΣΤ’ Εκπαιδευτικής Σειράς που ξεκινούν την 1η Απριλίου και ολοκληρώνονται στις 30 Ιουνίου 2020.
Η παρούσα Πρόσκληση εκδίδεται κατ’ εφαρμογή του «Κανονισμού Διαχείρισης Μητρώου Κύριου Διδακτικού Προσωπικού του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.» (ΦΕΚ 4489/Β/30-12-2016, όπως ισχύει σήμερα) για τους Τίτλους των μαθημάτων και εργαστηρίων της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. που αναφέρονται στον σχετικό Πίνακα στη συνέχεια.
Η εκδήλωση ενδιαφέροντος από τα ενταγμένα Μέλη του Μητρώου, βάσει του πιο πάνω Κανονισμού, θα πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά στην πύλη εκπαιδευτών του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. (μέσω της διεύθυνσης https://online.ekdd.gr/instructors) μέχρι και τις 10/03/2020.
Τα μαθήματα και εργαστήρια που πρόκειται να υλοποιηθούν κατά το πιο πάνω χρονικό διάστημα έχουν εγκριθεί από το Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. (Πρόγραμμα Β’ Ειδικής Φάσης Σπουδών της ΚΣΤ΄ Εκπαιδευτικής Σειράς «Αλέξανδρος Σβώλος»).

Δείτε εδώ την πρόσκληση.