Επιμόρφωση στο ΙΝΕΠ

Η επιμόρφωση των στελεχών
της Δημόσιας Διοίκησης και
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
σχεδιάζεται και υλοποιείται
από το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης

Η αξιολόγηση διενεργείται από τους συμμετέχοντες στο σύνολο των υλοποιούμενων από το ΕΚΔΔΑ Τίτλων προγραμμάτων συνεχιζόμενης κατάρτισης, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007 – 2013». Ειδικότερα, έχουν υιοθετηθεί οι εξής Γενικοί και Ειδικοί Δείκτες αξιολόγησης των επιμορφωτικών προγραμμάτων:

Δείκτες 2015

Δείκτες 2012

Σημειώνεται ότι οι Ειδικοί Δείκτες ήταν διαφοροποιημένοι πριν από το έτος 2011 και για το λόγο αυτό στις αξιολογήσεις των προηγουμένων ετών παρουσιάζονται μόνον αυτοί που υπήρχαν. Τέλος, η ενημέρωση των αξιολογήσεων των προγραμμάτων είναι διαρκής και οι σχετικές αναφορές ανανεώνονται ανά μήνα.