Νέα – Ανακοινώσεις

Επιμόρφωση για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας

HEALTH

Το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, διοργάνωσαν πιστοποιημένο εβδομαδιαίο επιμορφωτικό πρόγραμμα με θέμα: «Βασικές Αρχές Οργάνωσης και Λειτουργίας της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ)».

Από 2 έως 6 Ιουλίου διεξήχθη στο ΙΝΕΠ του ΕΚΔΔΑ το πρώτο πιλοτικό επιμορφωτικό πρόγραμμα με στελέχη από τις Τοπικές Ομάδες Υγείας (ΤΟΜΥ), τα Κέντρα Υγείας και τις 1η και 2η ΥΠΕ. Από το Σεπτέμβριο του 2018 και εξής έχει προγραμματισθεί να πραγματοποιείται τουλάχιστον ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα το μήνα σε όλη την Ελλάδα ανά Περιφέρεια.

Σκοπός του προγράμματος είναι να διαμορφωθεί ένα κοινό πλαίσιο γνώσεων, αντιλήψεων και στάσεων του ανθρώπινου δυναμικού που στελεχώνει και υποστηρίζει τις δομές της ΠΦΥ. Οι θεματικές ενότητες που καλύπτει το πρόγραμμα είναι:

–          Διεθνής εμπειρία και ευρωπαϊκό πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας ΠΦΥ

–          Αρχές και θεσμικό πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας ΠΦΥ στην Ελλάδα

–          Η διεπιστημονική ομάδα υγείας στην ΠΦΥ

–          Αρμοδιότητες, λειτουργίες και οργάνωση ΠΦΥ

–          Προσομοίωση σε μια υποθετική δομή ΠΦΥ

Οι Επαγγελματίες Υγείας και τα Στελέχη του Εθνικού Συστήματος Υγείας, μέσα από το νέο αναβαθμισμένο τους ρόλο, αποτελούν τον πιο κρίσιμο παράγοντα για την εφαρμογή της μεταρρύθμισης της ΠΦΥ. Συνεπώς, υπό το πρίσμα των θεσμικών και επιχειρησιακών αλλαγών στο σύστημα της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, κρίνεται απαραίτητο να ενισχυθεί η ικανότητα των στελεχών των δημόσιων φορέων που μετέχουν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και στους διασυνδεόμενους με αυτό φορείς να ανταποκρίνονται αποδοτικά και αποτελεσματικά στις νέες παρεχόμενες λειτουργίες.

d

Αφήστε μια απάντηση