Νέα – Ανακοινώσεις, ΙΝΕΠ, ΕΚΔΔΑ

Επιμορφωτική Ημερίδα για το Σύστημα Διακυβέρνησης στους ΟΤΑ

ΕΚΔΔΑ

Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ), το Υπουργείο Εσωτερικών (ΥΠΕΣ) και η Κεντρική  Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), στο πλαίσιο της ενίσχυσης της διαφάνειας μέσω της ενδυνάμωσης των μηχανισμών και εργαλείων Εσωτερικού Ελέγχου, της αποτελεσματικής  λειτουργίας και χρηστής διακυβέρνησης των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) διοργανώνουν επιμορφωτική ημερίδα, με τίτλο:

«Ενισχύοντας το Σύστημα Διακυβέρνησης των ΟΤΑ»

Η Ημερίδα θα διεξαχθεί την Πέμπτη, 10/03/2022, από 11:00 έως 13:00, με τη διαδικασία της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης (webex)

Σκοπός της εκδήλωσης είναι να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει τους συμμετέχοντες για τους μηχανισμούς, τα εργαλεία και τα μέτρα ενίσχυσης της διαφάνειας και των διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου με στόχο την αποτελεσματική λειτουργία και τη χρηστή διακυβέρνηση των ΟΤΑ.

Η Ημερίδα διαρθρώνεται στις ακόλουθες γενικές θεματικές ενότητες:

  • Κώδικας Συμπεριφοράς των Αιρετών Οργάνων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
  • Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου Δημοσιονομικής Διαχείρισης ΟΤΑ
  • Η συμβολή της επιμόρφωσης στην ενίσχυση της διακυβέρνησης των ΟΤΑ

Ομάδα – Στόχος: Η Hμερίδα απευθύνεται σε στελέχη των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού (αιρετοί & δημόσιοι υπάλληλοι), καθώς και σε υπαλλήλους των δεκατριών ΠΕΔ (Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων), σε στελέχη Τμημάτων Εσωτερικού Ελέγχου υπηρεσιών του Δημοσίου, σε υπαλλήλους και μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και σε μέλη του Εθνικού Συντονιστικού Οργάνου Ελέγχου & Λογοδοσίας.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Hμερίδα καθώς και τη διαδικασία συμμετοχής μπορείτε να  βρείτε στη σχετική εγκύκλιο του ΕΚΔΔΑ.

Η ημερίδα θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω του διαδικτύου.