Διακηρύξεις Προμηθειών

Επαναπροκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου, ο οποίος θα αναλάβει την υποχρέωση παροχής Υπηρεσιών Συντήρησης και Επέκτασης με στόχο την απρόσκοπτη και πλήρη λειτουργία του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.

Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α επαναπροκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάδειξη αναδόχου, ο οποίος θα αναλάβει την υποχρέωση παροχής Υπηρεσιών Συντήρησης και Επέκτασης με στόχο την απρόσκοπτη και πλήρη λειτουργία του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., για ένα (1) έτος από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για παροχή υπηρεσιών υποστήριξης τριάντα (36) ανθρωπομηνών συνολικά.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 10/9/2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία του Ε.Κ.Δ.Δ.Α (1ος όροφος) , από τριμελή επιτροπή αξιολόγησης.

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν στα γραφεία του ΕΚΔΔΑ από νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντος μέχρι την παραπάνω ημερομηνία και ώρα.

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό.

Περίληψη της διακήρυξης έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο “ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ “ με ΑΔΑ : Β4ΓΜ4691Φ0-Η9Π

Διακήρυξη