Διακηρύξεις Προμηθειών

Επαναπροκήρυξη Δημόσιου Πλειοδοτικού Ανοικτού Διαγωνισμού με κλειστές προσφορές για την εκμίσθωση και εκμετάλλευση του κυλικείου του ΕΚΔΔΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, επαναπροκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση και λειτουργία κυλικείου ευρισκόμενου εντός του κτιρίου του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, επί της οδού Πειραιώς 211 και Θράκης 2, στον Ταύρο Αττικής (στο ισόγειο).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 04 / 10 / 2021, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 11:00 στα γραφεία του Ε.Κ.Δ.Δ.Α (1ος όροφος), από πενταμελή επιτροπή αξιολόγησης.

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν στα γραφεία του ΕΚΔΔΑ από νόμιμο εκπρόσωπο   του προσφέροντος μέχρι την Παρασκευή 01/10/2021 και ώρα 13:00.

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και  επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ_ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_21PROC009189465