Νέα – Ανακοινώσεις

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών

Με σκοπό τη συνεχή βελτίωση των μεθόδων εκπαίδευσης και την αναβάθμιση της παρεχόμενης επιμόρφωσης σχεδιάζονται και υλοποιούνται, στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, εξειδικευμένα προγράμματα εκπαίδευσης εκπαιδευτών που έχουν ήδη ενταχθεί στο Μητρώο του Κύριου Διδακτικού Προσωπικού του ΕΚΔΔΑ μετά την υποβολή σχετικής αίτησης συμμετοχής. Η πρωτοβουλία είναι απόρροια της ριζικής αναμόρφωσης του θεματικού περιεχομένου των προγραμμάτων εκπαίδευσης που αποβλέπει στη διεύρυνση και επικαιροποίηση του γνωστικού αντικειμένου με ταυτόχρονη εξειδίκευσή του ανά κατηγορία φορέων και ανά κατηγορία υπαλλήλων. Η συνολική διάρκεια της επιμορφωτικής δράσης είναι 100 ώρες, οι οποίες κατανέμονται σε 60 ώρες εκπαιδευτικών συναντήσεων και 40 ώρες κατ’ ιδίαν μελέτης.

Επικοινωνία ΙΝΕΠ – ΠΙΝΕΠΘ