Νέα – Ανακοινώσεις

Ειδικό Πρόγραμμα για την Απόκτηση Πιστοποιητικού Ελεγκτικής Επάρκειας

 

 egov law

Το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) μέσω του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.), σύμφωνα με τις αρχές και τις κατευθύνσεις της ευρωπαϊκής και ειδικότερα της εθνικής πολιτικής, αναπτύσσει και εφαρμόζει, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 3074/2002 (Α΄ 296), Σύστημα Πιστοποίησης Ελεγκτικής Επάρκειας με στόχο την αναβάθμιση του ελεγκτικού έργου, στο πλαίσιο της επιθεώρησης και ελέγχου της δημόσιας διοίκησης, τη διασφάλιση της ποιότητας των διενεργούμενων ελέγχων και την ουσιαστική αναβάθμιση των προσόντων των Ειδικών Επιθεωρητών του Γραφείου του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Ε.Δ.Δ.), που δραστηριοποιούνται στην υλοποίηση των ελέγχων αυτών.

Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της υπ. αριθ. 44281/28-12-2017 (Β΄ 4807) απόφασης της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης, το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.) προτίθεται να προβεί στην κάλυψη τριάντα (30) θέσεων για την παρακολούθηση του:

«Ειδικού Προγράμματος για την Απόκτηση Πιστοποιητικού Ελεγκτικής Επάρκειας»

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί στην Αθήνα, έχει διάρκεια 100 ώρες, χωρίς το στάδιο της αξιολόγησης, και θα διεξαχθεί τον Σεπτέμβριο 2018.

Για την συμμετοχή στο Ειδικό Πρόγραμμα για την Απόκτηση Πιστοποιητικού Ελεγκτικής Επάρκειας οι υποψήφιοι/ες υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση πλήρως συμπληρωμένη. Παράλληλα, στο πλαίσιο της αίτησης καταχωρίζουν τα στοιχεία που θα συγκροτήσουν το ατομικό τους χαρτοφυλάκιο προσόντων, εφόσον με την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης και πιστοποίησης της ελεγκτικής τους επάρκειας ενταχθούν στο Μητρώο Ελεγκτών. Η πρόσβαση στην ηλεκτρονική αίτηση διατίθεται από τον ιστότοπο του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.

Επιπρόσθετα, ο/η υποψήφιος/α καταθέτει ή ταχυδρομεί επί αποδείξει (συστημένη επιστολή) στο Ε.Κ.Δ.Δ.Α., Τμήμα Διοικητικής και Εκπαιδευτικής Υποστήριξης του ΙΝ.ΕΠ. (Πειραιώς 211 και Θράκης 2, Τ.Κ. 177 78, Ταύρος, γραφείο 404) σφραγισμένο φάκελο με υπογεγραμμένο αντίγραφο της ηλεκτρονικής αίτησης και δικαιολογητικά τεκμηρίωσης των αναγραφόμενων σε αυτήν εντός προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την δημοσίευση/ ανάρτηση της παρούσας Πρόσκλησης

Σε περίπτωση που η υπογεγραμμένη και κατατεθειμένη εγγράφως αίτηση διαφέρει από την ηλεκτρονική, υπερισχύει αυτής.

Οι αιτήσεις για την συμμετοχή στο Ειδικό πρόγραμμα για την απόκτηση Ελεγκτικής Επάρκειας (ηλεκτρονικά και ταχυδρομικά) θα υποβάλλονται κατά το διάστημα από την 11η Ιουνίου έως την 25η Ιουνίου και ώρα 15:00.

Για να διαβάσετε την Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντας πατήστε εδώ

 

d

Αφήστε μια απάντηση