Διακηρύξεις Προμηθειών

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΜΙΣΘΩΣΗ ΔΥΟ ΑΕΡΟΨΥΚΤΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης  την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια με  μίσθωση δύο αερόψυκτων ψυκτικών συγκροτημάτων (Αντλίες Θερμότητας)  για το κτίριο  του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.

Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α προκηρύσσει συνοπτικό  διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την επιλογή Αναδόχου για τη σύναψη συμβάσεως με αντικείμενο την προμήθεια με  μίσθωση δύο αερόψυκτων ψυκτικών συγκροτημάτων (Αντλίες Θερμότητας)  για ένα (1) έτος  για το κτίριο της Κεντρικής Υπηρεσίας του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.)

Η εκτιμώμενη αξία της υπό ανάθεση σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των σαράντα  εννέα χιλιάδων διακοσίων ευρώ (46.774,20 €) χωρίς Φ.Π.Α. (58.000,00 € με Φ.Π.Α. 24%).

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η  15/06/2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. Η διαδικασία θα διεξαχθεί με σφραγισμένες προσφορές.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ_21PROC008680707

ΤΕΥΔ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V_ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΝΕΟ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1925-2021