Διακηρύξεις Προμηθειών

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης –προστασίας του κτιρίου του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. για ένα (1) έτος

Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α προκηρύσσει συνοπτικό  διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την επιλογή Αναδόχου για τη σύναψη συμβάσεως με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών φύλαξης –προστασίας του κτιρίου του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) για ένα (1) έτος.

Η εκτιμώμενη αξία της υπό ανάθεση σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των σαράντα  εννέα χιλιάδων διακοσίων ευρώ (49.200,00 €) χωρίς Φ.Π.Α. (61.008,00€ με Φ.Π.Α. 24%).

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 4/12/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ. Η διαδικασία θα διεξαχθεί με σφραγισμένες προσφορές.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ-2020_20PROC007665355

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΕΥΔ