Διακηρύξεις Προμηθειών

Διακήρυξη ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία, κάτω των ορίων για την επιλογή Αναδόχου για τη σύναψη συμβάσεως με αντικείμενο την «ανάθεση παροχής υπηρεσιών συμβούλου σχετικά με την εκπόνηση μελέτης για την αναβάθμιση της πληροφοριακής υποδομής του ΕΚΔΔΑ (υλικό, λογισμικό, δικτυακή υποδομή)».

Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α προκηρύσσει «ηλεκτρονικό δημόσιο διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία, κάτω των ορίων, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, για την επιλογή Αναδόχου για τη σύναψη συμβάσεως με αντικείμενο την ανάθεση παροχής υπηρεσιών συμβούλου σχετικά με την εκπόνηση μελέτης για την αναβάθμιση της πληροφοριακής υποδομής του ΕΚΔΔΑ (υλικό, λογισμικό, δικτυακή υποδομή).

Η  εκτιμώμενη αξία της Διακήρυξης ανέρχεται στο ποσό των 72.581,00€ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% ύψους 17.419,00€) και συνολικά 90.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.,

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η  17/07/2023, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 15:00. Η διαδικασία θα διενεργηθεί  με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς.

espd-request-v2 3884-2023-

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΟΠΣ_23PROC012990251 3885-2023-

ΠΕΡΙΛΗΨΗ_ΑΝΟΙΚΤΟΥ_ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ_65ΤΖ4691Φ0-1Κ5