Διακηρύξεις Προμηθειών

Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών τακτικής προληπτικής συντήρησης, αλλά και επανορθωτικής συντήρησης (επισκευή) Κεντρικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων του ΕΚΔΔΑ.

Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α προκηρύσσει ανοικτό  διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την επιλογή Αναδόχου για τη σύναψη συμβάσεως με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών τακτικής προληπτικής συντήρησης,  αλλά και επανορθωτικής συντήρησης (επισκευή) Κεντρικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων του ΕΚΔΔΑ, για ένα έτος.

Η εκτιμώμενη αξία της υπό ανάθεση σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εξήντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (64.000 €) χωρίς Φ.Π.Α. (79.360,00 € με Φ.Π.Α. 24%).

Η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών είναι η 29/08/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00. Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς.

espd-request-v2

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_22PROC011063177

ΠΕΡΙΛΗΨΗ_Ψ0Ν14691Φ0-2ΘΜ