Διακηρύξεις Προμηθειών

Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός για την εκμίσθωση και λειτουργία κυλικείου εντός του κτιρίου του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.

Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά για την εκμίσθωση και λειτουργία κυλικείου ευρισκόμενου εντός του κτιρίου του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, επί της οδού Πειραιώς 211 και Θράκης 2, στον Ταύρο Αττικής (στο ισόγειο).

Ο ανάδοχος θα αναλάβει την εκμίσθωση του κυλικείου, προς εξυπηρέτηση σε είδη κυλικείου των εργαζομένων και των επιμορφωνόμενων προγραμμάτων του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 11/7/2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία του Ε.Κ.Δ.Δ.Α, (Πειραιώς 211, Ταύρος) – προθεσμία κατάθεσης προσφορών.

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν στα γραφεία του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. από νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντος, μέχρι την παραπάνω ημερομηνία και ώρα.

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό.

Περίληψη της διακήρυξης έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο “ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ “ με ΑΔΑ : Β4ΛΕ4691Φ0-ΝΒΕ

Διακήρυξη