Νέα – Ανακοινώσεις

Βέλτιστες Πρακτικές

Τα προγράμματα σε Βέλτιστες Πρακτικές διεθνούς επιπέδου οργανώνονται με τη συνεργασία ευρωπαϊκών φορέων και σχολών δημόσιας διοίκησης, όπως η Εθνική Σχολή Διοίκησης της Γαλλίας (ΕΝΑ) κ.ά. Αποσκοπούν στην εισαγωγή και υιοθέτηση καινοτομικών προσεγγίσεων, μεθόδων και διαδικασιών, καθώς και στην εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού στις επιτυχείς πρακτικές και πρότυπα που έχουν υιοθετηθεί από άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Οι επιμορφωτικές δράσεις διενεργούνται εντός και εκτός Ελλάδος, απευθύνονται σε ανώτατα και ανώτερα στελέχη του δημόσιου τομέα με αρμοδιότητες αντίστοιχες του θεματικού περιεχομένου του προγράμματος, μετά από την υποβολή σχετικής αίτησης συμμετοχής

Επικοινωνία ΙΝΕΠ – ΠΙΝΕΠΘ