Νέα – Ανακοινώσεις, ΕΚΔΔΑ

Ανακοίνωση επιλεγέντος/επιλεγείσας Προϊσταμένου/-ης της Διεύθυνσης Αποδοτικότητας, Πιστοποίησης και Νέων Τεχνολογιών του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α)

                                                                                                    Ταύρος, Τρίτη 28.06.2022

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Το Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Σ.Ε.Π. Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) γνωστοποιεί ότι, στα πλαίσια της υπ’ αριθμ. πρωτ. 5043/28-12-2021 «Προκήρυξης πλήρωσης τριών (3) θέσεων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007), όπως ισχύει» (ΑΔΑ:ΩΔΥΔ4691Φ0-ΩΘΑ), για τη θέση ευθύνης της Διεύθυνσης  Αποδοτικότητας, Πιστοποίησης και Νέων Τεχνολογιών και έχοντας ολοκληρώσει τη διαδικασία επιλογής (υπ΄αριθμ. 3/21.06.2022 Πρακτικό) ανακοινώνει τον υποψήφιο, που συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία και επιλέχθηκε για την κατωτέρω θέση ευθύνης:

ΘΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΛΕΓΕΙΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ