Νέα – Ανακοινώσεις, ΙΝΕΠ, ΕΣΔΔΑ, ΕΚΔΔΑ

Έναρξη νέου Προγράμματος Πιστοποίησης Δεξιοτήτων στο ΕΚΔΔΑ
Ειδικό Πρόγραμμα Διοικητικής Επάρκειας για υπάλληλους κατηγορίας/εκπαιδευτικής βαθμίδας ΔΕ

ΕΚΔΔΑ

Το Υπουργείο Εσωτερικών και το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης  (ΕΚΔΔΑ) σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και το  Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ) προχωρούν στην υλοποίηση Ειδικού Προγράμματος Διοικητικής Επάρκειας των Υπαλλήλων κατηγορίας ΔΕ.

Το νέο αυτό πρόγραμμα εντάσσεται στην πολιτική της κυβέρνησης για τον Μετασχηματισμό της Δημόσιας Διοίκησης με στόχο την ανάπτυξη νέας γενιάς διοικητικών και ψηφιακών ικανοτήτων των υπαλλήλων του Δημόσιου Τομέα. Έχει χαρακτήρα οριζόντιο και εστιάζει στην αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών αιχμής στο πλαίσιο της διαρκούς αναβάθμισης των διοικητικών και ψηφιακών δεξιοτήτων των στελεχών του Δημόσιου Τομέα, με απώτερο στόχο την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία και παροχή υπηρεσιών από τους δημόσιους οργανισμούς.

Σκοπός του προγράμματος είναι η ανάπτυξη και πιστοποίηση ενός συνόλου  γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων με βάση την εθνική νομοθεσία και πρακτική, τα διεθνή πρότυπα και τις καλές πρακτικές μέσα από ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο εκπαίδευσης.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε υπάλληλους κατηγορίας/εκπαιδευτικής βαθμίδας ΔΕ (μόνιμους και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, όλων των κλάδων/ειδικοτήτων, που υπηρετούν σε Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), εφόσον διέπονται, ευθέως ή κατά παραπομπή, από τις διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. ή του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων). Προτεραιότητα θα δοθεί στους κλάδους με διοικητικό ή οικονομικό αντικείμενο και θα ακολουθήσουν οι λοιποί κλάδοι.

Καινοτόμο στοιχείο του προγράμματος είναι η μεθοδολογία της μικτής μάθησης η οποία συνδυάζει τη διά ζώσης ή τη σύγχρονη εξ αποστάσεως επιμόρφωση με την ασύγχρονη εξ αποστάσεως επιμόρφωση. Πρόκειται για τη δυνατότητα που δίνεται στον εκπαιδευόμενο να μελετά το υλικό σε χρόνο και τόπο που ο ίδιος επιθυμεί και έρχεται σε επικοινωνία, τόσο με τον εκπαιδευτή, όσο και με τους επιμορφούμενους μέσω της πλατφόρμας (με χρήση του φόρουμ, μηνυμάτων κ.ά.) αφού έχει πρώτα αποκτήσει πρόσβαση μέσω ονόματος χρήστη και κωδικού.

Το πρόγραμμα αναπτύσσεται στους άξονες:

  1. Ψηφιακές Δεξιότητες,
  2. Δημόσια Διοίκηση & Διακυβέρνηση,
  3. Επαγγελματικές Δεξιότητες

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 110 ώρες. Οι εκπαιδευόμενοι λαμβάνουν Πιστοποιητικό Διοικητικής Επάρκειας. Προκειμένου να αποκτήσουν το Πιστοποιητικό Διοικητικής Επάρκειας, απαιτείται η επιτυχής συμμετοχή τους στις εξής υποχρεωτικές διαδικασίες:

–              Εκπόνηση εργασίας

–              Γραπτή εξέταση

Την Τετάρτη 2 Φεβρουαρίου 2022 εκκινούν τα πρώτα επιμορφωτικά πρόγραμμα στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη, έχουν συνολική διάρκεια δεκαεπτά (17) ημέρες και ολοκληρώνονται στις 9 Μαρτίου 2022.

Συγκεκριμένα, θα πραγματοποιηθεί ένα (1) επιμορφωτικό πρόγραμμα στην Αθήνα και ένα (1) στη Θεσσαλονίκη,  κατά τις πρωινές ώρες, (08:00 – 15:00 μ.μ.) και ένα (1) πρόγραμμα στην Αθήνα και ένα (1) στην Θεσσαλονίκη κατά τις απογευματινές ώρες (16:00- 22:00 μ.μ.).

Περισσότερες πληροφορίες για το Ειδικό Πρόγραμμα Διοικητικής Επάρκειας και τη διαδικασία συμμετοχής μπορείτε να  βρείτε στη σχετική πρόσκληση του ΕΚΔΔΑ.