Διακηρύξεις Προμηθειών

Συντήρηση αντλιών θερμότητας για το έτος 2016

Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α για τις ανάγκες λειτουργίας του, διαθέτει τρεις (3) αντλίες θερμότητας YORK, τύπου AWHC-100.

Προκειμένου το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. να αναθέσει την ετήσια συντήρηση των πιο πάνω αντλιών θερμότητας και την άρση των βλαβών που τυχόν εμφανιστούν σε αυτές, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τις προσφορές τους σε κλειστό φάκελο έως και την Πέμπτη 14 Απριλίου 2016 στο Πρωτόκολλο (1ος όροφος, γραφείο 107).

Πρόσκληση