Διακηρύξεις Προμηθειών

Συνοπτικός διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών Συντήρησης και Επέκτασης του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (Ο.Π.Σ.) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) και των υποστηρικτικών ηλεκτρονικών υπηρεσιών

Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό  με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την επιλογή Αναδόχου για τη σύναψη συμβάσεως με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών Συντήρησης και Επέκτασης του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (Ο.Π.Σ.) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) και των υποστηρικτικών ηλεκτρονικών υπηρεσιών συνολικής εκτιμώμενης αξίας 45.000,00 € (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί  στις  25/07/2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 στις κτιριακές εγκαταστάσεις όπου στεγάζεται η Κεντρική Υπηρεσία του Ε.Κ.Δ.Δ.Α (Πειραιώς 211, Ταύρος). προθεσμία κατάθεσης προσφορών.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς.

Διακήρυξη

ΤΕΥΔ