Διακηρύξεις Προμηθειών

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής

Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. στο πλαίσιο των αναγκών λειτουργίας του και προκειμένου να αποκαταστήσει βλάβες και να αντιμετωπίσει έκτακτες ανάγκες που προκύπτουν στον εξοπλισμό πληροφορικής που διαθέτει,  χρειάζεται να προβεί στην προμήθεια των αναγκαίων υλικών πληροφορικής. Κατόπιν αυτού καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τις προσφορές τους σε κλειστό φάκελο έως και  την Τετάρτη 20/09/2017 στο Πρωτόκολλο (1ος όροφος, γραφείο 107, ώρες λειτουργίας 09.00-15.00).

Προϋπολογισμός

Έως δεκατέσσερις χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (14.500,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (24%).

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς.

Πρόσκληση