Η Σχολή

Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) είναι η εκπαιδευτική μονάδα του ΕΚΔΔΑ που έχει ως αποστολή την εκπαίδευση ενός σώματος εξειδικευμένων επιτελικών στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης, με άρτια επαγγελματική κατάρτιση

Οι σπουδαστές της τρέχουσας Εκπαιδευτικής Σειράς της ΕΣΔΔΑ προέρχονται από Σχολές Νομικών, Ανθρωπιστικών, Οικονομικών, Πολιτικών, Θετικών Σπουδών καθώς και από Πολυτεχνικές Σχολές.

Πολύ υψηλό ποσοστό σπουδαστών της ΕΣΔΔΑ διαθέτει ένα τουλάχιστον μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, ενώ αρκετοί σπουδαστές κατέχουν και διδακτορικό τίτλο σπουδών.

Το ποσοστό των σπουδαστών της ΕΣΔΔΑ που είναι ήδη δημόσιοι υπάλληλοι είναι σχετικά περιορισμένο.