Η Σχολή

Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) είναι η εκπαιδευτική μονάδα του ΕΚΔΔΑ που έχει ως αποστολή την εκπαίδευση ενός σώματος εξειδικευμένων επιτελικών στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης, με άρτια επαγγελματική κατάρτιση

Η Πρακτική Εκπαίδευση των σπουδαστών της ΕΣΔΔΑ αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Πραγματοποιείται σε φορείς του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα στην Ελλάδα και το εξωτερικό και έχει ως σκοπό την εξοικείωση των σπουδαστών με τη ροή εργασιών στις συγκεκριμένες υπηρεσίες.

Στη διάρκειά της, οι σπουδαστές αναλαμβάνουν να εκπονήσουν έκθεση πρακτικής και ενδεχομένως εργασία με θέμα που αφορά την τρέχουσα επικαιρότητα, την εμπειρία που αποκόμισαν και το έργο που επιτέλεσαν στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος Πρακτικής Εκπαίδευσης.