Η Σχολή

Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) είναι η εκπαιδευτική μονάδα του ΕΚΔΔΑ που έχει ως αποστολή την εκπαίδευση ενός σώματος εξειδικευμένων επιτελικών στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης, με άρτια επαγγελματική κατάρτιση

Η αξιολόγηση του προγράμματος Σπουδών συνιστά μία καίρια συνιστώσα της λειτουργίας της ΕΣΔΔΑ, μέσω της οποίας επιτυγχάνεται τόσο η μέτρηση του παραγόμενου έργου της Σχολής, όσο και του επιπέδου ικανοποίησης των εκπαιδευομένων. Η αξιολόγηση μαθημάτων και διδασκόντων, διενεργείται με το πέρας κάθε φάσης σπουδών, εδράζεται σε συγκεκριμένους ποιοτικούς και ποσοτικούς δείκτες και καθιστά τους εκπαιδευόμενους κοινωνούς της εκπαιδευτικής διαδικασίας.