Τεκμηρίωση Έρευνα και Πληροφορία για μια Σύγχρονη Δημόσια Διοίκηση στην υπηρεσία του Πολίτη

Το ΙΤΕΚ είναι αρμόδιο για την συγκέντρωση και τη διάχυση των τεκμηρίων (δεδομένων, ερευνών-μελετών, εκδόσεων) που παράγει τόσο το ίδιο όσο και οι φορείς της Δημόσιας Διοίκησης στο σύνολο τους. Για πρόσβαση πατήστε εδώ