Το ΕΚΔΔΑ

υλοποιεί δράσεις συνεχιζόμενης κατάρτισης και παραγωγής στελεχών ταχείας εξέλιξης και
προωθεί την έρευνα, την τεκμηρίωση και την καινοτομία σε όλα τα πεδία ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης

Το ΠΙΝΕΠΘ λειτουργεί σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις του ΕΚΔΔΑ, στη Θεσσαλονίκη, συνολικού εμβαδού 1600 τ.μ. Διαθέτει οχτώ αίθουσες διδασκαλίας, αμιγείς και μικτού τύπου (εργαστήρια Η/Υ). Στον χώρο λειτουργεί ασύρματη ευρυζωνική πρόσβαση στο διαδίκτυο, μέσω WiFi.