Το ΕΚΔΔΑ

υλοποιεί δράσεις
συνεχιζόμενης κατάρτισης
και παραγωγής στελεχών
ταχείας εξέλιξης

Έχει υπογράψει Μνημόνια Συνεργασίας με:

Επιπλέον συνεργάζεται με:

Είναι μέλος: