Το ΕΚΔΔΑ

υλοποιεί δράσεις συνεχιζόμενης κατάρτισης και
παραγωγής στελεχών ταχείας εξέλιξης και
προωθεί την έρευνα, την τεκμηρίωση και την καινοτομία σε όλα τα πεδία ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης

Πρόεδρος ΕΚΔΔΑ

213 1306 200 – 204
presidentekdda@ekdd.gr

Αντιπρόεδρος ΕΚΔΔΑ

213 1306 350
vicepresidentekdda@ekdd.gr

Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ)

213 1306 312
inep@ekdd.gr

Περιφερειακό Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΠΙΝΕΠ) Θεσσαλονίκης

231 3321 100
pinepth@ekdd.gr

Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ)

213 1306 235
213 11306 243
esdda@ekdd.gr

Ινστιτούτο Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Καινοτομιών (ΙΤΕΚ)

213 1306 384
213 1306 389
itek@ekdd.gr

e-Υπηρεσίες Υποστήριξης

213 1306 396
onlineseminar@ekdd.gr

Μητρώο Εκπαιδευτών

213 1306 387
213 1306 315
mitroo@ekdd.gr

Πρωτόκολο

213 1306 371
protokolo@ekdd.gr

Βιβλιοθήκη ΕΚΔΔΑ

213 1306 300
213 1306 299
library@ekdd.gr

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

213 1306 222
213 1306 221
deco@ekdd.gr
logistirio@ekdd.gr

Προμήθειες

213 1306 370
promitheies@ekdd.gr

Νομική Υπηρεσία

213 1306 278
213 1306 229
legal@ekdd.gr

Αυτοτελές Τμήμα Επικοινωνίας, Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων

213 1306 403
213 1306 405
213 1306  439
prpress@ekdd.gr – international@ekdd.gr

Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Οργάνωσης

213 1306 408
dperso@ekdd.gr

Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου

213 1306 418
internalaudit@ekdd.gr

Πιστοποίηση Διαχείρισης Ποιότητας

213 1306 315
quality@ekdd.gr

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO)

dpo@ekdd.gr