Το ΕΚΔΔΑ

υλοποιεί δράσεις συνεχιζόμενης κατάρτισης και παραγωγής στελεχών ταχείας εξέλιξης και
προωθεί την έρευνα, την τεκμηρίωση και την καινοτομία σε όλα τα πεδία ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης

vasilis-exarchos-smaller1

Βασίλειος Έξαρχος

Τηλέφωνα: 213 1306 255, 213 1306 249
E-mail: vicepresidentekdda@ekdd.gr