Το ΕΚΔΔΑ

υλοποιεί δράσεις
συνεχιζόμενης κατάρτισης
και παραγωγής στελεχών
ταχείας εξέλιξης

Επιστημονικό – Εκπαιδευτικό συμβούλιο

Δημήτριος Γεωργακέλλος Πρόεδρος, Καθηγητής Διαχείρισης Τεχνολογίας, Ενέργειας & Περιβάλλοντος, ΠΑΠΕΙ
Αθανάσιος Ράπτης

Μέλος, Διευθυντής, Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ)/ΕΚΔΔΑ

Στέφανος Πολυμενόπουλος Μέλος, Διευθυντής, Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ) /ΕΚΔΔΑ
Χαράλαμπος Τσιλιώτης

Μέλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Συνταγματικού & Ευρωπαϊκού Δικαίου, Παν.Πελοποννήσου

Νικόλαος Παπαδάκης

Μέλος,  Καθηγητής Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Νικόλαος Σημαντήρας

Μέλος, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ

Ανατολή Κοζάρη Μέλος, Προϊσταμένη  Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού & Οργάνωσης ΕΚΔΔΑ
Γεώργιος Χαλκιάς Μέλος, Διευθυντής ΙΤΕΚ /ΕΚΔΔΑ
Βαρβάρα Θεοφυλάκτου Μέλος, Νομικός, Βοηθός Συνηγόρου του Πολίτη