Το ΕΚΔΔΑ
υλοποιεί δράσεις
συνεχιζόμενης κατάρτισης
και παραγωγής στελεχών
ταχείας εξέλιξης

Διεύθυνση Αποδοτικότητας Πιστοποίησης & Νέων Τεχνολογιών

Όνομα
Τηλέφωνο
E-mail
Fax
Θέση
  • Τμήμα Πιστοποίησης Οργάνωσης & Αποδοτικότητας
  • Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής
  • Τμήμα Δικτύων & Υποδομών Πληροφορικής
Όνομα
Τηλέφωνο
E-mail
Fax
Θέση
Biografiko
Όνομα
Τηλέφωνο
E-mail
Fax
Θέση

Παπαϊωάννου Παναγιώτης

Τράκα Μαρία

Όνομα
Τηλέφωνο
E-mail
Fax
Θέση

Πανταζή Αθηνά

Ροζάκης Ιωάννης