Το ΕΚΔΔΑ
υλοποιεί δράσεις
συνεχιζόμενης κατάρτισης
και παραγωγής στελεχών
ταχείας εξέλιξης

Διεύθυνση Αποδοτικότητας Πιστοποίησης & Νέων Τεχνολογιών

Όνομα
Τηλέφωνο
E-mail
Fax
Θέση

Σοφία Ευαγγελία

  • Τμήμα Πιστοποίησης Οργάνωσης & Αποδοτικότητας
  • Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής
  • Τμήμα Δικτύων & Υποδομών Πληροφορικής
Όνομα
Τηλέφωνο
E-mail
Fax
Θέση

Κατσίκα Αικατερίνη

Καλογερόπουλος Κωνσταντίνος

Όνομα
Τηλέφωνο
E-mail
Fax
Θέση

Τράκα Μαρία

Παπαϊωάννου Παναγιώτης

Όνομα
Τηλέφωνο
E-mail
Fax
Θέση

Νουριάν Επρουή

Πανταζή Αθηνά

Ροζάκης Ιωάννης