Το ΕΚΔΔΑ
υλοποιεί δράσεις
συνεχιζόμενης κατάρτισης
και παραγωγής στελεχών
ταχείας εξέλιξης

Διεύθυνση Αποδοτικότητας Πιστοποίησης & Νέων Τεχνολογιών

Όνομα
Τηλέφωνο
E-mail
Fax
Θέση

Τράκα Μαρία

  • Τμήμα Πιστοποίησης Οργάνωσης & Αποδοτικότητας
  • Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής
  • Τμήμα Δικτύων & Υποδομών Πληροφορικής
Όνομα
Τηλέφωνο
E-mail
Fax
Θέση

Κατσίκα Αικατερίνη

Καλογερόπουλος Κωνσταντίνος

Φροσύνη Αφροδίτη

Όνομα
Τηλέφωνο
E-mail
Fax
Θέση

Παπαϊωάννου Παναγιώτης

Στεφάνου Αντώνιος

Κουρούνη Μαρία

Όνομα
Τηλέφωνο
E-mail
Fax
Θέση

Λακιώτης Δημήτριος

Ροζάκης Ιωάννης

Βασιλειάδης Γεώργιος

Ντινόπουλος Θεόδωρος