Το ΕΚΔΔΑ

υλοποιεί δράσεις συνεχιζόμενης κατάρτισης και παραγωγής στελεχών ταχείας εξέλιξης και
προωθεί την έρευνα, την τεκμηρίωση και την καινοτομία σε όλα τα πεδία ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης

Όργανα διοίκησης του ΕΚΔΔΑ είναι ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τον Πρόεδρο του ΕΚΔΔΑ, τον Διευθυντή και τις Διευθύντριες των Εκπαιδευτικών και Επιστημονικών Μονάδων του ΕΚΔΔΑ, τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, πέντε ειδικούς Εμπειρογνώμονες και τους εκπροσώπους της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝΠΕ), της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ), της Ανώτατης Διοίκησης Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων (ΑΔΕΔΥ), της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΠΟΕ–ΟΤΑ), και της Ένωσης Αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ).