Τεκμηρίωση – Καινοτομία (ΜΟΤΕΚ)

Το ΕΚΚΔΑ, μέσω της επιστημονικής
του Μονάδας Τεκμηρίωσης
και Καινοτομιών (ΜΟΤΕΚ,)
αναδεικνύεται σε δημόσια
πύλη πληροφοριών.

Η ITEK έχει την αρμοδιότητα της λειτουργίας, διαχείρισης, τεχνικής υποστήριξης του διαδικτυακού τόπου OpenGov στον οποίο αναρτώνται  δημόσιες διαβουλεύσεις και ανακοινώσεις. Το OpenGov αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο ανοικτής διακυβέρνησης που έχει στο επίκεντρό του τις ανάγκες των πολιτών για πληροφόρηση, αξιοκρατία και συμμετοχή στις διαδικασίες διαμόρφωσης των αποφάσεων και ενισχύει τη διαφάνεια και τη λογοδοσία.