Το ΕΚΔΔΑ

υλοποιεί δράσεις συνεχιζόμενης κατάρτισης και παραγωγής στελεχών ταχείας εξέλιξης και
προωθεί την έρευνα, την τεκμηρίωση και την καινοτομία σε όλα τα πεδία ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης

Το ΕΚΔΔΑ έχει τη θεσμική ευθύνη της λειτουργίας, διαχείρισης, τεχνικής υποστήριξης του διαδικτυακού τόπου OpenGov στον οποίο αναρτώνται δημόσιες διαβουλεύσεις και ανακοινώσεις.  Το OpenGov  αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο ανοικτής διακυβέρνησης που έχει στο επίκεντρό του τις ανάγκες των πολιτών για πληροφόρηση, αξιοκρατία και συμμετοχή στις διαδικασίες διαμόρφωσης των αποφάσεων και ενισχύει τη διαφάνεια και τη λογοδοσία.

Για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν τη διαδικασία ανάρτησης διαβουλεύσεων πατήστε εδώ.