Το ΕΚΔΔΑ

υλοποιεί δράσεις
συνεχιζόμενης κατάρτισης
και παραγωγής στελεχών
ταχείας εξέλιξης

Το ΕΚΔΔΑ υλοποιεί δράσεις συνεχιζόμενης Κατάρτισης και Πραγωγής Στελεχών Ταχείας Εξέλιξης με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο